МАН-ын хороо
ӨЛЗИЙХҮҮ

Эрдэнэ ӨЛЗИЙХҮҮ

Захирал
Мэргэжил: сувилагч ,технологич,Бизнесийн удирдлага

Олон нийтийн хаяг:
Twitter Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
Хан Жаргалант Ховд хоршоо
Захирал
2004-09-03 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.