МАН-ын хороо
НЯМДЭЛГЭР

Бүдээ НЯМДЭЛГЭР

Ховд ЗДТГ-т Ерөнхий нягтлан бодогч
Мэргэжил: нягтлан бодогч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
Шим ус
Ерөнхий санхүүч
2009-07-16 — 2016-02-18
— Төрийн албанд
Аймгийн ЗДТГ
Ерөнхий нягтлан бодогч
2016-09-28 — 2046-12-21

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.