МАН-ын хороо
ДЭЛГЭРСАЙХАН

Тумаг ДЭЛГЭРСАЙХАН

МАН-ын хорооны дэд дарга
Мэргэжил: Багш

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Математикийн багш
2014-08-31 — 2015-06-01
— Төрийн албанд
Ховд Боловсрол соёлын газар
Орлогч дарга
2013-03-09 — 2013-10-14
— Бусад
Ховд МАН-ын хороо
Орон тооны дэд дарга
2019-03-13 —
— Төрийн албанд
Захирал
2017-08-31 — 2018-11-03
— Төрийн албанд
Ховд Боловсрол соёлын газар
Дарга
2012-05-31 — 2013-03-09
— Төрийн албанд
Захирал
2000-11-05 — 2005-10-04
— Төрийн албанд
Захирал
2005-10-04 — 2009-05-12
— Төрийн албанд
Ховд Боловсрол соёлын газар
Орлогч дарга
2009-05-12 — 2012-05-31
— Төрийн албанд
Мат-физикийн багш
1994-09-01 — 2000-11-05

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.