МАН-ын хороо
ГАНБАТ

Намжил ГАНБАТ

Захирал
Мэргэжил: Цахилгааны инженер

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
"Гулзатын шил" ХХК
Захирал
2000-01-01 — 2016-08-01
— Төрийн албанд
Ховд Мянган Угалзат ОНӨҮГ
Захирал
2016-08-01 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.