МАН-ын хороо
ДҮГЭРЖАВ

Батсуурь ДҮГЭРЖАВ

Мэргэжил: Математикч, эрх зүйч, Боловсрол судлаач

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Сургалтын менежер
1998-09-01 — 2000-05-30
— Төрийн албанд
Захирал
2001-09-01 — 2008-05-30
— Төрийн албанд
Орлогч дарга
2008-09-24 — 2009-11-05
— Төрийн албанд
Засаг дарга
2012-08-20 — 2013-02-26
— Хувийн хэвшил
барилга угсралтын ББМЗЗТ ХХК
Захирал
2013-05-12 — 2018-03-20
— Төрийн албанд
Ховд аймгийн Засаг дарга
2018-08-14 —
— Төрийн албанд
Математикийн багш
1997-09-01 — 1998-05-30
— Төрийн албанд
дарга
2009-11-10 — 2012-06-15

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.